Skip to main content

Privacy Statement

van 't Lievertje Amsterdam

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘t Lievertje Bloemisten verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@tlievertje.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
‘t Lievertje Bloemisten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het afhandelen van uw betaling
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren
‘t Lievertje Bloemisten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
‘t Lievertje Bloemisten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘t Lievertje Bloemisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
‘t Lievertje Bloemisten gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tlievertje.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. ‘t Lievertje Bloemisten zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
‘t Lievertje Bloemisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@tlievertje.nl.